Neurologinen fysioterapia pyrkii parantamaan kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä, selviytymistä päivittäisistä toiminnoista sekä vaikuttamaan elämänlaatuun positiivisesti.
Neurologisen fysioterapian asiakasryhmiä ovat mm. kehitysvammaiset, MS-potilaat, Parkinson-potilaat, aivohalvaus-potilaat, selkäydinvammaiset, aivovammaiset, Cp-vammaiset, lihasdystrofiat, ALS ja IOSCA.
Neurologinen kuntoutus alkaa fysioterapeutin haastattelulla ja tutkimisella, jossa arvioidaan mm. toiminta- ja liikuntakykyä standardoitujen mittareiden avulla. Fysioterapiasuunnitelma laaditaan yhdessä kuntoutujan sekä mahdollisesti omaisten kanssa. Neurologisen kuntoutuksen fysioterapiasuunnitelmaan kirjataan yhdessä laaditut yksilölliset ja konkreettiset tavoitteet sekä suunnitelma niiden toteutumiseksi.
Fysioterapia toteutetaan laaditun tavoitteen pohjalta, johon tyypillisesti kuuluu terapeuttista harjoittelua fysioterapia käynneillä ja asiakkaan voimavarat huomioiden myös kotona. Fysioterapian vaikuttavuutta arvioidaan fysioterapiajakson aikana sekä sen jälkeen. Neurologista kuntoutusta voidaan toteuttaa mm. Fysiopisteen tiloissa, asiakkaan kotona, kuntosalilla tai allasterapiana.
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Fysioterapia on eräs vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osa-alue. Kela järjestää ja kustantaa tätä kuntoutusta vaikeavammaisille alle 65-vuotiaille henkilöille, terveydenhuollossa laaditun kuntoutussunnitelman pohjalta. Kuntoutus voidaan myöntää, jos kuntoutujalla on sairaus tai vamma ja siihen liittyvä suoritus- ja osallistumisrajoite. Rajoitteesta aiheutuu huomattavia vaikeuksia arkipäivän suoriutumisessa ja osallistumisessa. Kuntoutusta hakevalla tulee olla perusteltu tarve kuntoutukseen vähintään vuoden ajan. Tarvetta arvioitaessa otetaan laaja-alaisesti huomioon hakijan toimintakykyyn vaikuttavat tekijät.
Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujaa arjen toiminnoista suoriutumisessa ja edistää osallistumista esimerkiksi kotona, työssä tai opiskelussa. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sisältö korostaa kuntoutujan omaa aktiivisuutta. Kuntoutus voi toteutua yksilöterapioina- ja ryhmäterapioina sekä moniammatillisina kuntoutuspalveluina kuntoutuslaitoksissa. Terapiat voidaan toteuttaa kuntoutujan arkiympäristössä tai terapeutin tiloissa.